Gemeente

logo-150De naam van onze gemeente, Elim, verwijst naar het Bijbelboek Exodus. Daar wordt de reis beschreven van het volk Israel. Zij trokken van Egypte naar het beloofde land Kanaan. Deze reis was zwaar, droog en niet zonder gevaren. Maar toen de toestand echt nijpend begon te worden kwam daar plots een oase in zicht met twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen. De naam van deze oase was... Elim. Een bijzondere plaats in de woestijn: een plek waar er leven is (12 waterbronnen en 70 bomen). Zo kon Gods volk weer tot rust komen en krachten opdoen voor de verdere reis.

Rust en vrede

Zo’n kerk wil Elim zijn. Een plek waar je tijdens je levensreis welkom bent en waar je werkelijk rust en vrede vindt bij het Woord van God, temidden van de woestijn die het leven soms kan zijn. In de Bijbel staat: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28). En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet (Openb 22:17).

Profiel van Elim

Elim is een Hervormde wijkgemeente van ‘bijzondere aard’ binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betekent dat Elim hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook een eigen signatuur heeft. Onze gemeente is verbonden met de Gereformeerde Bond. De gereformeerde prediking is daarbij van wezenlijk belang. In de prediking staat de Gods Woord, de Bijbel, centraal. Ook wordt er gebruik gemaakt van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Zo wordt de Heidelbergse Catechismus uitgelegd in de zondagse eredienst en zingen we uit de psalmen.